Tiêu chuẩn chất lượng

Từ định hướng: “Luôn đảm bảo tính ổn định và nâng cao chất lượng sảm phẩm”, Công ty đã xây dựng và thực hiện hàng loạt các giải pháp chất lượng: Nâng cấp nhà xưởng, cải thiện môi trường lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

TCVN 7240 : 2003

Sản phẩm Bánh đậu xanh Hòa An phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7240 : 2003 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

ISO 9001 - 2000

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000 góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cho người lao động; giúp tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm

HACCP 5603 : 1998

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP 5603 : 1998 được xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn VSATTP trên thế giới, hiện đang là công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp SXKD thực phẩm.

Danh mục sản phẩm

THÀNH LẬP NĂM

1994

SẢN PHẨM

30